شرایط غیربهداشتی فعلی در واحد تولیدی غذای کودک: سلامت


در ماه فوریه، ابوت پس اجتناب کرده اند مریض شدن نوزادانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شیر خشک استفاده می کردند، سه نوع شیرخشک پودری ساخت شده در واحد تولیدی – Similac، Alimentum را انتخاب کنید و انتخاب کنید EleCare- را به خاطر آورد. فراخوان افزایش یافته {است تا} برای ادغام کردن Similac PM 60/40 شود، شیر خشک مخصوص نوزادانی کدام ممکن است به داروها معدنی کمتری خواستن دارند.