شرایط ثبت ژئوپارک در یونسکو


ژئوپارک های ثبت شده در فهرست جهانی هر چهار سال یکبار توسط یونسکو بررسی می شوند.

شرایط ثبت ژئوپارک در یونسکو

در طول برنامه، ژئوپارک هایی که از نظر توسعه، مدیریت، بهره برداری، حفاظت و سایر پارامترهای مورد نظر یونسکو ضعیف بوده و پیشرفت نکنند، ابتدا کارت زرد دریافت می کنند و مهلت دو ساله برای اصلاح شرایط به آنها داده می شود. . و پس از دو سال یا با موفقیت برای چهار سال آینده گرین کارت و تاییدیه دریافت می کنند و یا در صورت عدم پیشرفت در مهلت تعیین شده کارت قرمز دریافت می کنند و از لیست یونسکو حذف می شوند.

بر این اساس ثبت ژئوپارک ها و نگهداری ژئوپارک ها در فهرست یونسکو مستلزم کار سخت و طولانی و همچنین مدیریت قوی است، اما ژئوپارک ها در صورت موفقیت می توانند به فقرزدایی منطقه ای، حفاظت از طبیعت و ارتقای فرهنگی و علمی بومیان و گردشگران منجر شوند.

پروفسور ترنتان وان با اشاره به اینکه ژئوپارک ها فقط به موضوعات زمین شناسی نمی پردازند، گفت: درک درست از زمین شناسی و چگونگی شکل گیری ژئوپارک ها به تنهایی برای تثبیت و ورود به شبکه جهانی ژئوپارک ها کافی نیست، بلکه توانایی منطقه برای توسعه معیشت محلی است. شناخت آداب و رسوم و احیای جامعه محلی و استفاده از ظرفیت جامعه محلی از عوامل مهم دستیابی به این امتیاز است. وی یادآور شد: شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو با هیچ نوع فعالیت اقتصادی و صنعتی مخالف نیست، بلکه از تمامی فعالیت ها و همچنین فعالیت های معدنی در راستای حفظ طبیعت و چشم اندازهای زمین شناسی حمایت می کند.