شاهد فسخ قرارداد ماموریت تیراژه هستیم


عضو شورای اسلامی شهر اردبیل اظهار داشت: مصر هستیم به همان اندازه ماموریت تیراژه به سرمایه گذار صادق واگذار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مباحث محیط ای {در این} زمینه به طور قابل توجهی واگذاری این ماموریت به نمایندگی خاص دروغ محض است.

بهروز اسکندرپور


بهروز اسکندرپور همراه خود تبریک هفته کارمند، اجتناب کرده اند امتحان شده های کارمندان زحمتکش شهرداری احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ماموریت میدان خشکبار فروشان شهرداری اردبیل همراه خود مشارکت بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی همه جانبه اجرایی تبدیل می شود کدام ممکن است امیدواریم همراه خود طراحی جدید این ماموریت کدام ممکن است منطقه پارکینگ ماشین در آن لحاظ شده، این ساختار بدون در نظر گرفتن سریعتر به خودت را پیدا کن برسد.

وی به لغو قرارداد ماموریت تیراژه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود هدف محافظت چیز خوب در مورد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان برای اولین بار همراه خود اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر شاهد فسخ قرارداد ماموریت تیراژه هستیم کدام ممکن است امیدواریم سرمایه گذار متنوع به بهتر از تعیین کنید این ماموریت را اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی تدریجی.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی تصریح کرد: در شورای در اطراف ششم چیز خوب در مورد مردمان جاده زرشکی شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا شهرداری همراه خود تخلیه آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خریداران همراه خود کفایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل کار انجام می دهد، پیش بینی داریم به همان اندازه ماموریت تیراژه نیز به خودت را پیدا کن برسد.

اسکندرپور خاطرنشان کرد: ما مصر هستیم به همان اندازه این ماموریت به سرمایه گذار صادق واگذار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مباحث محیط ای {در این} زمینه به طور قابل توجهی واگذاری این ماموریت به نمایندگی خاص دروغ محض است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سعی می کنیم این ماموریت را در قالب مزایده به صادق ترین شخص واگذار کنیم.


شورا