سیستم مراقبت های بهداشتی در جنوب {به دلیل} کووید-۱۹ در جاری فروپاشی است. وارد تنسی شوید. : سلامت


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی به پایان رسید. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.