سطح قبولی شهرداری اردبیل در تیز کردن مطالبات نوک سال


شهرداری اردبیل همراه خود امتحان شده قابل تقدیر در تیز کردن های نوک سال به امتیاز قابل قبولی بازو کشف شد.

شهرداری اردبیل

در روزهای پایانی سال نیز مبلغ ویژه ای به میزان تقریبی ۳۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل مطالبات پیمانکاران شهرداری تیز کردن شد.

تیز کردن حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیدی بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند کارمندان شهرداری اردبیل اجتناب کرده اند ۱۰ روز پیش تحریک کردن شد.

بسته رفاهی به ۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند کارمندان شهرداری اردبیل همراه خود استاندارد صحیح (هر کدام تقریباً ۳ میلیون تومان) به صورت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد حاضر شد.

علاوه بر این مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال های قبلی به کارمندان شهرداری تیز کردن شد.

اقلام حمایتی اجتناب کرده اند قبیل کمک ارزش ایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهاب، کمک ارزش فروشگاه لباس، اضافه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای تحسین اجتناب کرده اند زحمات کارمندان شهرداری تیز کردن شد.

امید است این انجام موجب افزایش اخلاق کاری کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت رسانی به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر کارآمد باشد.