سرپرست شیلات استان اردبیل منصوب شد


همراه خود حضور مسئولان کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی محمد اله‌بخش شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کل شیلات استان اردبیل راه اندازی شد شد.

انتصاب


مدیرکل محل کار بخش ریاست گروه شیلات اظهار کرد: پاسخگویی ها امانتی پرهزینه سنگ در اختیار انسان هاست کدام ممکن است باید قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت آن را اصولاً دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جایگزین پاسخگویی برای خدمت رسانی اصولاً استفاده کنیم.

مهدی علامیر تصریح کرد: نباید مسئولان به جای آن خدمت کسب مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت را در پاسخگویی ها مورد ملاحظه قرار دهند اما علاوه بر این صادق است همراه خود انگیزه مضاعف در خندق خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تغییر در مقیاس مختلف گام های قابل توجه برداشته شود.

وی استان اردبیل را جز استان های شاخص غیر ساحلی ساخت آبزیان توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در توجه انداز ۱۴۰۴ ساخت آبزیان {در این} استان باید اجتناب کرده اند ۱۰ هزار تن به ۱۶ هزار تن افزایش پیدا تنبل.

مدیرکل محل کار بخش ریاست گروه شیلات وجود نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست را در اداره کل شیلات استان اردبیل خوب قابلیت عظیم توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حیاتی {است تا} همراه خود ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بها دادن به نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران {در این} بخش بتوان بیش اجتناب کرده اند قبلی برای بهبود صنعت آبزی پروری گام های قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثری را درو کردن.


حکم انتصاب