سرپرست شهرداری نمین راه اندازی شد شد


سید احمد موسوی همراه خود ۵ رای موافق شناخته شده به عنوان سرپرست شهرداری نمین محدوده شد.

شهرداری


در مونتاژ شورای شهر نمین کدام ممکن است عصر در حال حاضر در ساختمان کلاس ها شورا برگزار شد موضوع استعفای براتعلی شوقی شهردار نمین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پس اجتناب کرده اند نطق اعضای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت های شهردار نمین، سرانجام موضوع استعفای براتعلی شوقی شهردار نمین به رای گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۴ رای همراه خود استعفای شهردار نمین موافقت شد.

براتعلی شوقی در شهریور ماه سال قبلی شناخته شده به عنوان شهردار برگزیده شده شورای ششم نمین محدوده شده بود، وی پیش اجتناب کرده اند این نیز شناخته شده به عنوان شهردار شورای پنجم نمین به مدت ۴ سال مشغول ورزش بود.


شهرداری