سرانه فضای بی تجربه اردبیل افزایش خواهد یافت


رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اظهار داشت: سرانه فضای بی تجربه همراه خود تغییر حیاط پشتی شریعت به وسعت‌ ۹ هکتار به پارک، احداث پارک ۶ هکتاری در میراشرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه در فراگیر شورابیل افزایش خواهد یافت.

فضای سبز


جواد انصاری به افزایش سرانه فضای بی تجربه اردبیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تغییر حیاط پشتی شریعت به وسعت‌ ۹ هکتار به پارک، احداث پارک ۶ هکتاری در میر اشرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه در فراگیر شورابیل اجتناب کرده اند جمله احداث حیاط پشتی آلبالو همراه خود کاشت نهال مثمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی بهشت در شورابیل اجتناب کرده اند جمله فضاهایی است کدام ممکن است همراه خود بهبود‌‌ی این مناطق، سرانه فضای بی تجربه افزایش خواهد کشف شد.

وی در خصوص ترکیبی آوری وسایل تفریحی کودک در پارک ها اظهار داشت: وسایل تفریحی فرسوده ای کدام ممکن است معمول مورد نیاز را نداشتند ترکیبی آوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیرا مصوبه ای داشتیم به همان اندازه وسایل تفریحی برقی کدام ممکن است متعلق به بخش شخصی است، نوسازی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اجتناب کرده اند ورود ۶۰ تجهیزات اتوبوس به دایره ناوگان بار نهایی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند اوایل خرداد ماه این اتوبوس ها عرضه مدیریت شهری خواهند شد.

انصاری علاوه بر این به کسب تجهیزات های برف روبی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در فاجعه برف شاهد ضعیف تجهیزات های برف روبی بودیم کدام ممکن است خوشبختانه کسب بیش اجتناب کرده اند ۱۷ تجهیزات تجهیزات با کیفیت صنعتی فراهم شد‌.

وی در خصوص از بین بردن پسماند زباله نیز اظهار داشت: همراه خود قرارگاه خاتم مذاکراتی انجام دادیم کدام ممکن است در شرف قرارداد {است تا} این قرارگاه، خیلی شبیه طرحی را کدام ممکن است در تبریز اجرا کرده است را در اردبیل نیز اجرایی تنبل.

رئیس شورای شهر اردبیل به ساماندهی رودخانه بالیخلی چای ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اعتبارات خوبی برای ساماندهی این رودخانه تعلق گرفته کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل سمت راهنمایی به همان اندازه زرناس ساماندهی، اجرایی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اتمام ساماندهی همراه خود توافقی کدام ممکن است همراه خود اداره اب انجام دادیم اشکال اب این رودخانه نیز مرتفع می تواند.

انصاری اظهار داشت: در در اطراف ششم شورای شهر جدا از اینکه روش نامه جدید سرمایه گزاری جهت حمایت اجتناب کرده اند سرمایه گزاران تدوین شد، افزایش درآمد ایمن شهری نیز در این سیستم قرار گرفت

وی اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم به همان اندازه هیچگونه قرارداد مشارکتی هر دو سرمایه گزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پیمانکاری با بیرون یک جوان واگذار نشود.

رئیس شورا به سوئیچ بازار آهن فروشان به مساحت ۳۸ هکتار پایین در کوراییم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مجور تخلیه آگهی این ساختار صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوئیچ بازار آهن فروشان اجتناب کرده اند موجود در شهر به سطح اجتناب کرده اند شهر اشکال بازدید کنندگان {در این} محدوده نیز رفع می تواند.

انصاری اظهار داشت: بزودی وسط مدیریت بازدید کنندگان نیز همراه خود همکاری دانشکده صنعت شریف ایجاد می تواند.


فضای سبز