سازندگان دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان {جستجو برای} معامله با های تمدید شده مدت برای ویروس کرونا را تحریک کردن می کنند: سلامت


کووید تمدید شده مدت، همراه خود حدود ۲۰۰ مورد گزارش شده برای ادغام کردن خستگی، درد کابینت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه مغزی، همراه خود علائمی کدام ممکن است بیش از سه ماه اندازه می کشد، رئوس مطالب شده است. افرادی را کدام ممکن است تحت تأثیر کووید-۱۹ خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر اجتناب کرده اند جمله کودکان هستند، به محیط رانده است. در آمریکا تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر ۷ بزرگ شده در سن کار ۱ نفر را خرس تاثیر مکان ها.