ساخت مسجد امام علی (ع) اردبیل قانونی است


یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: توسعه و ساخت مسجد امام علی (آمریکا) در شهرک تخصصی اردبیل قانونی است و با مجوز شهرداری در حال اجراست.

سلامت صفریا با اشاره به ارائه و تصویب طرح هایی از سوی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر برای توقف موقت ساخت مسجد امام علی (ع) در شهر تخصصی و درخواست ارجاع آن به کمیسیون سیما منظر شهری، گفت: این پروژه در حال انجام است. من با توقف این پروژه مخالفم. چرا که هیئت امنای این مسجد مدت هاست از شهرداری پروانه ساخت و پروانه عمرانی دریافت کرده اند و دیر ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع توجیهی ندارد. .

وی افزود: هیئت امنای این مسجد تمامی هزینه های مربوط به پروانه ساخت را پرداخت کرده است و ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع غیراصولی است چرا که کار ساخت و ساز تقریباً به اتمام رسیده و تاکنون گزارش و شکایتی وجود ندارد. از اهالی و همسایگان این مسجد.” ساخت و سازهای نامتوازن به مدیریت شهری گزارش نشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: تا زمانی که نمای جدید این مسجد تکمیل نشود، به دلیل مخدوش شدن زیبایی این مسجد نمی توانیم جلوی توسعه و ساخت این مسجد را بگیریم. نمای قدیمی و با قضاوت اولیه.

وی تاکید کرد: بر اساس اعلام شهرداری اردبیل بخشی از ساخت و ساز مربوط به توسعه فضای داخلی مسجد و بخشی دیگر مربوط به ساخت و ساز تجاری است اما مجوز این قسمت توسط جاده قابل ابطال است. . و دستورات شهرسازی؛ در غیر این صورت با توجه به روند قانونی کار، شهرداری در این امر دخالتی نخواهد داشت، مگر اینکه در ساخت و ساز تخلفی صورت گرفته باشد و یا هیئت امنای مسجد خارج از ضوابط پروانه باشد.