روزهای با بیرون فوتی کرونا در اردبیل


علی محمدیان‌اردی گفت: روزهای با بیرون فوتی کرونا در استان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیگنال خوبی اجتناب کرده اند وضعیت کرونا در استان است کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین روز با بیرون فوتی در سال جدید سند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} نسبت {به روز} قبلی شرایط مداومی در سند آمار ابتلا به بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص شاهد هستیم کدام ممکن است این مشکل در جاری حاضر جزو انتخاب‌های اساسی است.

کرونا

علی محمدیان‌اردی گفت: روزهای با بیرون فوتی کرونایی در استان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیگنال خوبی اجتناب کرده اند وضعیت کرونا در استان است کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین روز با بیرون فوتی در سال جدید سند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} نسبت {به روز} قبلی شرایط مداومی در سند آمار ابتلا به بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص شاهد هستیم کدام ممکن است این مشکل در جاری حاضر جزو انتخاب‌های اساسی است.

وی دقیق کرد: ابتلای ۱۱ مبتلای جدید به بیماری در استان اردبیل در کل ۲۴ ساعت قبلی رقم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ فرد مبتلا نیز همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند امکانات درمانی استان مرخص شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مبتلایان بستری کرونا به ۴۲ نفر رسیده است کدام ممکن است به همین منظور پیش‌سوراخ بینی می‌شود موج ششم کرونا مهار شده باشد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی استان اردبیل دقیق کرد: همچنان وضعیت استان اردبیل همراه خود شرایط کنونی شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت کرونایی استان اردبیل در شرایط آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد قرار دارد کدام ممکن است شهرستان پارس‌آباد جزو شهرستان آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه شهرستان‌ها جزو شهرستان‌های همراه خود وضعیت زرد هستند کدام ممکن است در استان اردبیل شکسته نشده دارد.