رشد ورزش های تجاری در اردبیل


استاندار اردبیل یکپارچه داد: ورزش واحدهای تجاری همراه خود رشد‌بخشی {در این} زمینه در استان اردبیل رشد گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور احیای ۳۲ واحد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در کل منصفانه سال قبلی به چرخه ساخت رقم خورده کدام ممکن است به همین منظور تحمیل جایگزین برای اشتغال‌زایی برای ۴۰۰ نفر رقم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب آسانسور زنجیره ساخت شده است.

سیدحامد عاملی

سید حامد عاملی ظهر بلافاصله در مونتاژ شورای اجرایی استان اردبیل گفت: اهمیت به آسانسور جبهه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کمکی برای رشد صنعت ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مصالح در مقیاس مختلف فکر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور در امتداد طرف باور مانترا سال حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های داده ها‌بنیان رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را جستجو در داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه دستور اساسی مورد ملاحظه است.

وی دقیق کرد: مونتاژ واحدهای مسکونی در قالب نهضت سراسری مسکن در مقیاس مختلف صنایع مرتبط همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان مورد پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت قرار گرفته کدام ممکن است امیدواریم رشد مصاعف را {در این} بخش شاهد باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رشد ورزش‌های تاسیسات تولیدی‌ها زمینه رشد استان را در بخش‌های مختلف رقم بزنیم.

استاندار اردبیل یکپارچه داد: ورزش واحدهای تجاری همراه خود رشد‌بخشی {در این} زمینه در استان اردبیل رشد گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور احیای ۳۲ واحد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در کل منصفانه سال قبلی به چرخه ساخت رقم خورده کدام ممکن است به همین منظور تحمیل جایگزین برای اشتغال‌زایی برای ۴۰۰ نفر رقم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب آسانسور زنجیره ساخت شده است.