رشد بازار محصولات اطلاعات بنیان ۴ بخش در روسیه


دکتر مرضیه شاوردی به خبرنگار مهر کسب اطلاعات در مورد تعاملات فناورانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی «یکشنبه‌های صادراتی» است؛ {در این} این سیستم همراه خود منصفانه ملت به توافقاتی برای همکاری می‌رسیم کدام ممکن است این هفته کار با هم همراه خود ملت روسیه مطرح بود.

دکترای پوشش گذاری علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خاطر آرم کرد: همراه خود طرف روسی به اشتراکاتی رسیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض این تعاملات در بخش «فناوری دانش» رشد یابد. طی منصفانه الی ۲ روز بلند مدت مذاکرات همراه خود روسیه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است در نتیجه نتیجه شود.

شاوردی همراه خود تاکید بر اینکه اکنون همراه خود ملاحظه به محدودیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌هایی کدام ممکن است برای روسیه اعمال شده جایگزین مناسبی برای نمایندگی‌های اطلاعات بنیان ایرانی است کدام ممکن است در بخش‌های مختلف بتوانند وارد بازار روسیه شوند، ذکر شد: بخش بعدی کدام ممکن است پیش سوراخ بینی شده در آن همراه خود روسیه وارد کار با هم فناورانه شویم «دارو» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «از کیت پزشکی» است کدام ممکن است این مذاکرات اواخر اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل خرداد ماه به انجام می‌رسد.

سرپرست توانمندسازی صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود ردیابی به همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در زمینه‌های فناوری ذکر شد: بخش کشاورزی نیز اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش‌هایی است کدام ممکن است نمایندگی‌های اطلاعات بنیان ایرانی می‌توانند وارد این بازار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای روسیه {در این} بخش را برآورده کنند.

زمینه همکاری‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه

وی اضافه کرد: نوع همکاریهای فناورانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند جنس صادرات، ساخت مشترک، انجام تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های مشترک، سوئیچ اطلاعات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک {خواهد بود}.

شاوردی کسب اطلاعات در مورد حمایت‌های صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی برای همکاری نمایندگی‌های اطلاعات بنیان همراه خود نمایندگی‌های اساساً مبتنی بر اطلاعات روسی یکپارچه داد: حمایت‌های صندوق خیلی شبیه سال‌های قبلی توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی در بخش‌های مختلف {خواهد بود}.

سرپرست توانمندسازی صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود خاص اینکه {در این} صندوق سرمایه‌ای برای پذیرش هیئت‌های روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نمایندگی‌های اطلاعات بنیان ایرانی در چندین نمایشگاه روسی فکر شده است، ذکر شد: سرانجام اگر شرکتی برای انجام ماموریت‌های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی جاده ساخت بخواهد همراه خود روسیه همکاری تدریجی اجتناب کرده اند آنها حمایت خواهیم کرد. این شرکتها می‌توانند اجتناب کرده اند شرکت ها تامین پولی صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی بهره مند شوند.

به گزارش مهر، تعاملات فناورانه بین ملت ها بر اساس اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری یکی اجتناب کرده اند عواملی به شمار می‌رود کدام ممکن است می‌تواند سرمنشاء آن، اجرای ماموریت‌های آموزشی باشد. چندین سال است کدام ممکن است این ارتباطات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود محوریت منصفانه تجزیه و تحلیل مشترک هر دو شرکتی اطلاعات بنیان برقرار شده است. تاکنون این ارتباطات فناورانه همراه خود کشورهایی نظیر روسیه، چین، آفریقا، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در زمینه سوئیچ اطلاعات فنی، صادرات محصول هر دو ساخت مشترک {بوده است}. هدف اجتناب کرده اند این تعاملات فناورانه افزایش رقبا پذیری محصولات بر اساس اطلاعات است کدام ممکن است می‌تواند ارزآوری را برای ملت به ارمغان بیاورد.

روسیه یکی اجتناب کرده اند این کشورهایی است کدام ممکن است همراه خود ایران همکاریهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه داشته به منظور که در تقویم ارتباط آموزشی «ایران-روسیه»، سال ۱۳۹۴، سال تحریک کردن تعاملات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه ۲ ملت پرونده شده است.

استفاده اجتناب کرده اند قابلیت ارتباطات فناورانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه منجر شده کدام ممکن است معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری آخر فروردین ماه امسال به در کنار بسیاری اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات بنیان به روسیه بازدید تدریجی. در جریان این بازدید، نمایندگی‌های اساساً مبتنی بر اطلاعات روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی پتانسیل آموزشی شخصی را کشف نشده حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد قرار دادند.

علاوه بر این {در این} بازدید، هماهنگی شد کدام ممکن است در بلند مدت نزدیک بازدیدهای متقابل مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های ایرانی برای آشنایی همراه خود ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی انجام آزمایشات علمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده داروهای مصرفی پزشکی در ۲ ملت صورت گیرد. علاوه بر این قرار شده کدام ممکن است همکاری‌ها میان ۲ ملت برای رشد بازار محصولات نمایندگی‌های اطلاعات بنیان اصولاً شود.