رتبه ۳۵ فوری ترین شخص ایران در بین ۴۳ نفر!


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن تفتیان، در شکسته نشده رقبا های دوومیدانی موجود در سالن قهرمانی جهان، حسن تفتیان دونده ایرانی در ماده ۶۰ متر همراه خود سایر دوندگان به رقبا صنوبر.

تفتیان در گروه هفت این مسابقات قرار گرفت. شش دونده در جاده آغاز این گروه قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفتیان همراه خود زمان ۶.۷۵ ثانیه پنجم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راهیابی به نیمه باقی مانده بازماند.

در مرحله مقدماتی ۶۰ متر ۵۰ شخص دویدند کدام ممکن است ۴۳ نفر اجتناب کرده اند آنها به رقبا پرداختند. {در این} میان تفتیان در رتبه ۳۵ قرار گرفت.

تفتیان پیش اجتناب کرده اند این در فینال مسابقات موجود در سالن قهرمانی جهان نمایندگی کرده بود کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات سودآور به راهیابی به مرحله مقدماتی نشد.

فرزانه فصیحی تولید دیگری دونده ایرانی نیز روز قبل از امروز در ماده ۶۰ متر نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه ممکن است ششم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اجتناب کرده اند بین ۴۷ دونده رتبه ۳۷ را به انگشت آورد.

انتهای پیام