رئیس فدراسیون دوچرخه استفاده تغییری نکرده است


به گزارش ایسنا، فاصله ریاست رسول هاشم کندی در فدراسیون دوچرخه استفاده به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بازی فاصله ریاست شخصی را تمدید کرد.

حمید سجادی وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در حکمی جدید به رسول هاشم کندی ادعا کرد کدام ممکن است به همان اندازه محدوده رئیس فدراسیون دوچرخه استفاده در سمت شخصی باقی خواهد ماند.

جمله به رئوس مطالب زیر است:

62231960 - رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تغییر نکرده است

انتهای پیام