دکتر توماس لیو اجتناب کرده اند استنفورد اظهار داشت کدام ممکن است اشخاص حقیقی پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسینه نشده را دید کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند عالی هفته منتظر ماندند.


پیام اندروید:

همراه خود فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی به پایان رسید. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.