دور شدن رکورد بازدید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ ترین خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های ملت


به گزارش ایسنا، بر مقدمه فینال گزارشی کدام ممکن است وسط مدیریت راه ها اجتناب کرده اند سفرهای نوروزی مردمان صادر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گواه داده ها دریافتی اجتناب کرده اند ITS اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی امسال (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) به همان اندازه دیروز (فروردین) است. سوم فروردین ۱۴۰۱) همراه خود معمول ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۵ تجهیزات خودرو در محورهای مختلف تردد کرد کدام ممکن است این میزان در سومین روز فروردین ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۸ تجهیزات بود کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۳ نسبت افزایش آرم می دهد.

62216690 - رکورد رفت و آمد مردم و ازدحام جاده ها و استان های کشور را شکست.

بعد از همه بیشترین بازدید کنندگان سایت بین قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای خیابان ای در ۲۷ اسفند شکسته نشده کشف شد، از ITS بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۸ هزار خودرو مختلف را به گزارش رساند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، تردد بین استان‌ها در تعدادی از روز قبل از امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب قالب نوروزی ۱۴۰۱، امسال ۴۲ نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه نوروز سال قبلی، ۱۶۲ نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه در نوروز ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ افزایش داشته است. نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه در نوروز امسال به همان اندازه سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است اشخاص حقیقی {در این} سفرها رکوردهای جدیدی را نسبت به چند سال قبلی به گزارش رسانده اند.

آمار عکس کدام ممکن است افزایش سفرهای نوروزی مردمان را آرم می دهد، تنظیم تردد بین استانی به تفکیک استان ها اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی به همان اندازه دیروز ۱۲ فروردین است کدام ممکن است بر این مقدمه بیشترین افزایش تردد بین استانی نسبت به مدت خیلی شبیه {بوده است}. سال قبلی در استان های خوزستان، بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان جنوبی رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان به همین ترتیب ۱۳۵، ۹۰، ۷۷، ۷۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته انبساط داشته است.

62216693 - رکورد رفت و آمد مردم و ازدحام جاده ها و استان های کشور را شکست.

داده ها پلاک های گزارش شده در دوربین های پلاک خوان به همان اندازه ۲۵ اسفند سال قبلی آرم می دهد کدام ممکن است بیش از هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۳ هزار پلاک همراه خود مبدا استان های مختلف در محورهای برون شهری تفسیر شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۳ پلاک. هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ کد ثبت نام مرتبط همراه خود آن خودروهای خصوصی مردمان اجتناب کرده اند جمله تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز بوده کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار پلاک در راس این آمار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین سهم اجتناب کرده اند این پلاک ها پس اجتناب کرده اند این ۲ رقم {بوده است}. استان های خراسان رضوی، فارس، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان.

62216697 - رکورد رفت و آمد مردم و ازدحام جاده ها و استان های کشور را شکست.

بر مقدمه فینال گزارش وسط مدیریت راه های ملت، هم اکنون در محورهای کریدور چالوس، کریدور هراز، آزادراه قزوین – رشت، کرج – قزوین، آزادراه قزوین – کرج در محورهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور چالوس همراه خود بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران، تهران. – آزادراه شمال بارندگی ظریف تحمیل کرد در آزادراه های هراز، فیروزکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوین – رشت کدام ممکن است تداخل اثیری ندارند، ظریف شد. علاوه بر این در برخی اجتناب کرده اند محورهای استان های اردبیل، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اجتناب کرده اند محورهای مناطق کردستان، کرمانشاه، همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان بارش باران گزارش شد.

انتهای پیام