دوباره کار کردن بنای تاریخی «شاطر گنبازی» اردبیل


مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان اردبیل اجتناب کرده اند اختصاص ۴ میلیارد ریال شهرت برای دوباره کار کردن بنای تاریخی «شاطر گنبازی» در روستای سوما اردبیل خبر داد.

75

غیر معمول فلاحی روز شنبه همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: این بنا در روستای سوما در حوالی شهر اردبیل واقع شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی متنوع با اشاره به دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند این بنا ابراز اولویت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال توانستیم به آن است اختصاص دهیم. شهرت دوباره کار کردن این ساختمان.»

وی تاکید کرد: در امتداد طرف دوباره کار کردن این بنای تاریخی، اجتناب کرده اند قابلیت سایر تجهیزات های به فرماندهی اجتناب کرده اند جمله الدیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی مسکن برای تحمیل زیرساخت ها استفاده خواهیم کرد به همان اندازه این قلمرو به حداقل یک وسط جدید گردشگری تغییر شود.

فلاحی همراه خود ردیابی به اهمیت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه گری ساکنان {در این} گونه امتیازات اظهار داشت: دوباره کار کردن این ساختمان یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های هنرمندان بود کدام ممکن است در راستای باور این مطالبه به محل کار فنی اداره کل {اطلاع رسانی} کردیم. دوباره کار کردن این ساختمان».

مدیرکل میراث باکلاس استانداری اردبیل شکسته نشده داد: در سال های قبلی همراه خود ملاحظه به اعتبارات فعلی در اختیار مدیریت دولتی میل مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت آثار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی واقع در استان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال بودجه به چالش های جدید تخصیص گرفت.»

اصغر جاوید تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مدعیان بی نظیر دوباره کار کردن بنای شاطر گنبازی اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند ادعای این بنا، محافظت هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث باکلاس قلمرو است.

وی افزود: در صورت دوباره کار کردن این بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز برای حضور مسافران، روستای سوما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنای تاریخی شاطر گنبازی ممکن است به جاذبه های گردشگری تغییر شود.