دوباره خشونت ابرها همراه خود آسمان شمال غرب!


آسمان غرب دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ایران پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز بارندگی بهاری بار تولید دیگری اجتناب کرده اند ابر تمیز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده نقشه های حال به همان اندازه ۲ هفته بلند مدت خبر چندانی اجتناب کرده اند بارندگی نیست.

باز هم خشونت ابرها با آسمان شمال غرب!

در شمال غرب آسمان بارش باران نخواهد بود

ساکنان کشورهای همسایه کمتر اجتناب کرده اند ۱۵۰ کیلومتر اجتناب کرده اند شمال غربی در اطراف به همان اندازه شمال غرب در اطراف، سرماخوردگی کننده خوش بینانه، هوای یخبندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف را در دهه آخر اولین ماه سال تخصص خواهند کرد. خوب کشتی خونسرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند غرب دریای سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آناتولی می گذرد، اکنون بر فراز وسط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیر درست حرکت کنید شخصی {به سمت} مرز ایران مستقر است، با این حال {در این} سطح به طرز عجیبی {به سمت} قفقاز منحرف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آثار باستانی شخصی {به سمت} شمال غربی محروم تبدیل می شود. . مسیر این سامانه در راستای مرزهای مناسب جغرافیایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه است، به منظور که همراه خود حضور در مرزهای ایران، اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد به گرد و غبار کشورمان باز می ایستد، گویی دیواری عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع خالص مانع تأثیر می گذارد آن تبدیل می شود. در ایران.

این کشتی ساده اجتناب کرده اند روز چهارشنبه بر دمای هوا تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان کمتری دارد. شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه بلند مدت هوای شمال غرب به طور محسوس خنک پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عصر در این زمان همراه خود تأثیر می گذارد زبانه کم فشار جنوبی طوفان در شمال غرب به طور قابل توجهی بخش مرکزی استانداری اردبیل تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز چهارشنبه یکپارچه دارد. سرعت طوفان در محل قرارگیری هایی کدام ممکن است باعث اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تبدیل می شود به ۱۳۵ کیلومتر در ساعت می رسد.

طی ۲ هفته بلند مدت در شمال غرب بارندگی از حداکثر پیش سوراخ بینی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده هوا به طور قابل توجهی در هفته دوم گرمتر اجتناب کرده اند معمولی آینده است. تنها در جهان اردبیل دما نسبتاً زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به معمولی آینده {خواهد بود}.

هوالیم; مسعود لایردموسی

هوا

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویرا- احمد، گلستان گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد