دمیدن روح معاصر در کالبد سرمایه‌گذاری اردبیل


 شهردار اردبیل اجتناب کرده اند فسخ قرارداد نمایندگی تیراژه گستر کیش همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آراء شورای حکمیت در اردبیل خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود این انتخاب به معنای واقعی کلمه هستند سرمایه کلی شهر بازگردانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح معاصر‌ای به کالبد سرمایه‌گذاری در کلانشهر اردبیل دمیده شد.

محمود صفری Mahmoud Safari

محمود صفری همراه خود گفتن این خبر، برگزاری دوره ها بسیاری همراه خود هیئت مدیره نمایندگی تیراژه برای ایجاد وظیفه این چالش اجتناب کرده اند زمان قبول مسؤولیت در کسوت شهردار را خاطرنشان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: فسخ قرارداد چالش مجتمع تعدادی از منظوره تیراژه در ساحل شمالی دریاچه شورابیل همراه خود همراهی هیئت مدیره نمایندگی تیراژه گستر کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی شدید‌تر شدن اولویت‌ها اجتناب کرده اند خطرات بالقوه ریزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرونشست پایین {در این} محدوده، انجام گرفت.

 شهردار اردبیل پیشنهاد‌های مهم امام جمعه اردبیل در نشست جدیدترین همراه خود اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار در خصوص این اولویت‌ها را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درخواستی کدام ممکن است در حضور اعضای احترام شورای شهر در شورای حکمیت حاضر کردم، همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آراء این شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی هیئت مدیره نمایندگی تیراژه گستر کیش، ضمن فسخ قرارداد نمایندگی مذکور در اردبیل، این سرمایه کلی نیز به شهر بازگردانده شد.

️صفری علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم‌ریزی صورت گرفته برای بهبود سرمایه‌گذاری در پایین چالش موسوم به تیراژه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در ارجاع به پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های شهرداری اردبیل در راستای باور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شدن تولید دیگری چالش‌های سرمایه‌گذاری در درجه شهر تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده هستیم.