دریافت ۵۰۰۰۰ اظهارنامه مالیاتی در اردبیل


مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: تاکنون ۵۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونیکی دریافت کرده ایم.

مالیات

ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان که از خرداد ماه آغاز شده است ادامه دارد و مودیان تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.

وی افزود: مشارکت مودیان استان اردبیل در سال جاری موجه و مناسب است، حتی بالاتر از آمار سال ۹۹ توانستیم برای ۱۴۰۰ مودیان اظهارنامه دریافت کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی منطقه اردبیل گفت: در سال ۹۹، ۴۷ هزار اظهارنامه دریافت کردیم که به ازای ۱۴۰۰ اظهارنامه به ۱۴۰۰ رسید که نسبت به سال ۹۹، ۲۰۰۰ اظهارنامه افزایش یافته است.

قلی زاده افزود: این امر نشان دهنده موجه بودن مشارکت مودیان در استان اردبیل است و امیدواریم تا ۱۵ تیرماه مودیان نسبت به ارائه اظهارنامه یا تبصره ماده ۱۰۰ برای امور مالیاتی استان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل دریافت اظهارنامه به صورت الکترونیکی انجام شد، اظهار کرد: مودیان می توانند تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی خود را تا ۱۵ تیرماه ارائه کنند.