درمانگاه تهیه کنید اجتماعی گرمی در پیش بینی تخصیص پایین صحیح


سرپرست مدیریت معامله با تامین اجتماعی استان اردبیل اظهار داشت: درمانگاه تهیه کنید اجتماعی گرمی در پیش بینی تخصیص پایین صحیح برای احداث است.

تامین اجتماعی


سید عباس موسوی در مونتاژ تجزیه و تحلیل فینال وضعیت احداث درمانگاه تامین اجتماعی همراه خود حضور مشاور مردمان شهرستان گرمی همراه خود ردیابی به زمان ‌بر شدن تعهد واگذاری پایین درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی اذعان کرد: میل این سیستم های گروه تامین اجتماعی برای مونتاژ امکانات درمانی از گرفتن پایین صحیح همراه خود قابلیت ورود ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دغدغه برای بیمه شدگان می باشد کدام ممکن است متاسفانه این امر تاکنون {در این} شهرستان محقق نشده است.

وی همراه خود ردیابی به مطالبات چندین ساله بیمه شدگان گروه برای احداث درمانگاه {در این} شهرستان افزود: اعتبارات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوزهای قانونی برای مونتاژ این درمانگاه اجتناب کرده اند سوی گروه تامین اجتماعی ابلاغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما منتظر تملک پایین صحیح هستیم.

مشاور مردمان شهرستان های گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به این سیستم های خوشایند گروه تامین اجتماعی برای مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم برخوردار اظهار کرد: برای مونتاژ درمانگاه در شهرستان گرمی باید پتانسیل ها ویژه اجتناب کرده اند جمله تخصیص پایین صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود ورود مردمان در اختیار گروه تامین اجتماعی قرار گیرد.

ولی اسماعیلی  اجتناب کرده اند مسئولان  این شهرستان خواست {در این} خصوص همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم مورد نیاز همراه خود مدیریت معامله با تامین اجتماعی استان را داشته باشند.


تامین اجتماعی