داروسازان اجتناب کرده اند کاخ سفید می‌خواهند کدام ممکن است ابتکار حرکت «آزمایش برای معامله با» را برای معامله با‌های COVID-19 افزایش دهد: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت رباتیک تکمیل شد. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/