خیانت شهردار اردبیل قبلا ثابت شده بود


یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: از شهردار انتظار داریم کسانی را که در گذشته موجبات زیان مالی و شک و تردید شهرداری اردبیل را فراهم کرده اند به دادگاه معرفی کند.

مینا نهامین

مینا نهامین گفت: برخی اسناد مالی گذشته اردبیل که برای تصمیم گیری به شورا ارسال شده نشان از نوعی بی توجهی، کم کاری و خیانت به شهرداری دارد که باعث بدبینی مردم شده است. و پیمانکاران علیه شهرداری.

وی با اشاره به لایحه ای مبنی بر پرداخت اصل و جرایم بیمه پیمانکاران شهرداری به تامین اجتماعی گفت: در این لایحه می بینیم که شهرداری نزدیک به ۱۹ میلیارد اصل بدهی دارد و باید ۱۷ میلیارد جریمه پرداخت کند. با نگاهی به این گونه خسارت به شهرداری، مردم سهل انگاری و خیانت در دوره شهرداری را مقصر می دانند و علت آن را مشکوک می دانند.

سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: با وجود اینکه در این سال ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دخل و خرج داریم اما چرا نباید حق بیمه پیمانکار پرداخت شود تا حساب تعداد زیادی از پیمانکاران و هیات مدیره آنها مسدود شود اکنون پیمانکاران توانمند آمادگی همکاری با شهرداری را ندارند.

نهامین گفت: از شهردار اردبیل می خواهم در چند دوره دلیل این شکست را بیان و علت این ضرر مالی را به شهرداری اعلام و به مرکز قضایی معرفی کند.

شورای اردبیل

خیانت شهردار اردبیل قبلا ثابت شده بود