خواه یا نه برای نوع BA.2 به آسانسور کننده دوم خواستن دارید؟ مونیکا گاندی اجتناب کرده اند دانشکده کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، می‌گوید این موضوع پیچیده است


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است خوب ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت رباتیک تکمیل شد. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.