خدمه‌های کارشناسی در بخش ماموریت های مشارکتی سرزنده شوند


عضو شورای شهر اظهار داشت: خدمه های کارشناسی در بخش ماموریت های مشارکتی سرزنده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه مختلف ساختار‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی را مورد رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری قرار دهند

علیرضا غریبی


علیرضا غریبی در مونتاژ شورای شهر اظهار کرد: شهرداری اردبیل در اصلی ماموریت های مشارکتی مغبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متضرر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است بعد اجتناب کرده اند این جلوی این ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان گرفته شود.

وی تصریح کرد: شورای برتر در شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون شورای شهر {در این} زمینه نسبت به تجزیه و تحلیل ماموریت فاز سه میدان خشکبار فروشان تجزیه و تحلیل های شخصی را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به این مرحله رسیده به همان اندازه همراه خود تخلیه آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوان سرمایه گذار این ماموریت گزینه داشته باشد بر ایده طراحی، اجرای ماموریت را انجام دهد.

عضو شورای شهر اردبیل اظهار داشت: باید هوشیار باشیم به همان اندازه به معادل ماموریت های مشارکتی در شهرداری متضرر نشویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است {در این} مباحث بخش حقوقی شهرداری به صورت از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مورد توجه قرار گرفت خاص ورود پیدا کرده به همان اندازه جلوی ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف همراه خود معامله گران گرفته شود.

غریبی افزود: در اصلی ماموریت های مشارکتی قرارداد امضا شده ضعیف است کدام ممکن است الگوی آن را در تیراژه شاهد هستیم کدام ممکن است به رغم فسخ قرارداد همراه خود رأی حکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری ولی همچنان شهرداری {در این} ماموریت خسارت خواهد دید.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر است خدمه های کارشناسی {در این} بخش سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه مختلف ساختار های را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی را مورد رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری قرار دهند به همان اندازه ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیانی متوجه شهرداری نشود.


شورای شهر اردبیل