جام رمضان والیبال بانوان برگزار تبدیل می شود


سازماندهی اولین فاصله مسابقات والیبال بانوان در جام رمضان برای شهرداری اردبیل

جام رمضان والیبال بانوان برگزار می شود

همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان، معاونت باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل اولین فاصله مسابقات والیبال بانوان در جام رمضان را به یاد ۳۴۰۰ شهید استانداری اردبیل در سالن یادگار امام سازماندهی کرد.

ابراهیمی سرپرست معاونت باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل ذکر شد: مسابقات جام رمضان والیبال بانوان اجتناب کرده اند در امروز همراه خود حضور ۴ گروه اجتناب کرده اند شهر اردبیل در سالن یادگار امام تحریک کردن شد.

وی همراه خود دقیق اینکه رشد بازی بانوان اجتناب کرده اند این سیستم های انتخاب دار این گروه است، افزود: برگزاری مسابقات باعث تحمیل فضای شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط ورزشی در بین گیمرها تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار خوبی برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازی بانوان است.