جامعه در سراسر جهان سحر در موزه کاخ شهرداری


به دعوت معاونت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اردبیل. موزه کاخ شهرداری میزبان این سیستم های نوروزی جامعه جهانی سحر بود.

شبکه بین المللی سحر در موزه کاخ شهرداری

این سیستم سازان جامعه در سراسر جهان سحر برای اولین بار همراه خود حضور در موزه شهرداری اردبیل این سیستم های نوروزی این جامعه در سراسر جهان را برای چاپ شده در ایام نوروز {در این} کاخ تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اردبیل، گروه این سیستم سازی «بهر بایرامی» به همین رویداد این سیستم نوروزی جامعه جهانی سحر را اجرا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن راه اندازی شد موزه به ساختمان شهرداری، چشم اندازها گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سنتی. آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نوروزی افراد این خطه زیبای ایران نیز در قالب اسناد گزارشی به تصویر کشیده شده است.

راه اندازی شد هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید فولکلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شناسی اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش های این این سیستم نوروزی است.

این سیستم های نوروزی ارائه شده در ساختمان شهرداری اردبیل در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت شب اول سال جدید به همان اندازه ساعت شب سیزدهم اجتناب کرده اند جامعه جهانی سحر برای بینندگان کنجکاوی مند اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان چاپ شده تبدیل می شود.

«بحر بایرامی» به تهیه کنندگی نوروز برمند در ۱۳ نیمه ۵۰ دقیقه ای ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام نوروز هر ساعت شب ساعت ۲۱:۳۵ به وقت تهران، ۲۲:۰۵ به وقت باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸:۰۵ به وقت لندن چاپ شده تبدیل می شود.