جابجایی منطقه پارکینگ ماشین در خارج اجتناب کرده اند شهر


شهردار اردبیل ذکر شد: برای رفع یکی اجتناب کرده اند مشکلات دیرینه اردبیل آمادگی مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خریداران برای احداث منطقه پارکینگ ماشین تجهیزات با کیفیت حرفه ای در عوامل خارج اجتناب کرده اند محدوده شهر را داریم.

محمود صفری

شهردار اردبیل ذکر شد: برای تعمیر یکی اجتناب کرده اند مشکلات دیرینه اردبیل آمادگی مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خریداران برای احداث منطقه پارکینگ ماشین تجهیزات با کیفیت حرفه ای در عوامل خارج اجتناب کرده اند محدوده شهر را داریم.

محمود صفری در مونتاژ کمیسیون برتر در جریان مورد توجه قرار گرفت حمایتی مجموعه مدیریت شهری اطمینان حاصل شود که صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در برای احداث منطقه پارکینگ ماشین های با کیفیت حرفه ای در عوامل خارج اجتناب کرده اند شهر اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۴ بی نظیر قرار گرفت. مداخیل ذکر شد: ضرر پارک خودروهای با کیفیت حرفه ای در شهر اردبیل کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند معضلات مزمن این شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است ساکنان گران اجتناب کرده اند پارک خودروهای با کیفیت حرفه ای گلایه دارند شاهد تخریب زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت در مناطق مختلف هستیم. اجتناب کرده اند شهر

صفری همراه خود اذعان به اینکه کنار هم قرار دادن همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت همراه خود بخش شخصی برای تحمیل منطقه پارکینگ ماشین خودروهای با کیفیت حرفه ای در مبادی درگاه اردبیل هستیم، افزود: همراه خود روبرو شدن {در این} وضعیت ها زمینه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری همشهریان گران را فراهم می کنیم.