تیز کردن حق بیمه معوقات کارمندان شهرداری خلخال


شهردار خلخال در عین جاری اجتناب کرده اند شکسته نشده توسعه کارها همراه خود دستور رعایت انضباط کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند توان نیروی انسانی برای پیشبرد کارها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} راستا ۱۵ میلیارد ریال حق بیمه معوقه ۲ سال قبلی تامین اجتماعی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان شهرداری تیز کردن شد.

بیمه تامین اجتماعی

ودود محمدی گفتن کرد: برغم کاهش درآمد بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت کمک‌های دولتی به شهرداری، پیش بینی اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خدوم شهرداری امتحان شده مضاعف برای حاضر ارائه دهندگان صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر شهروندی به مردمان است.

شهردار خلخال در عین جاری اجتناب کرده اند شکسته نشده توسعه کارها همراه خود دستور رعایت انضباط کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند توان نیروی انسانی برای پیشبرد کارها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} راستا ۱۵ میلیارد ریال حق بیمه معوقه ۲ سال قبلی تامین اجتماعی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان شهرداری تیز کردن شد.

وی همراه خود خاص اینکه عمر ناوگان خودرویی شهرداری خلخال بالای ۲۰ سال است، ذکر شد: همه ماشین‌آلات پرانرژی در بخش‌های عمران شهری، حمل مکانیزه زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل‌نشانی مستهلک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی اجباری برای حاضر ارائه دهندگان صحیح را ندارند.

محمدی یادآورشد: طی کمتر اجتناب کرده اند سه ماه ۲۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند بدهی‌های متفرقه شهرداری تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ میلیارد ریال {برای تعمیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز ماشین‌آلات با کیفیت حرفه ای راه‌سازی شهرداری خلخال ارزش شده است.

شهردار خلخال اضافه کرد: خانه شکنی لامپ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ‌های روشنایی توسط سارقان ، مسئله بی نظیر تاریکی برخی اجتناب کرده اند معابر بویژه پارک‌ها، بوستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل حرکت عابران پیاده در شهر است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی کدام ممکن است ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند پتانسیل ها روشنایی شهرداری خلخال به دلیل برای فرسودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آب خوردگی ناشی اجتناب کرده اند بارندگی‌ها اجتناب کرده اند بین می‌رود، در عین جاری ۷۰ نسبت لامپ‌ها ،حباب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ های مفید روشنایی پارک‌های این شهر به خانه شکنی گذشت است.

https://shahrkhan.ir