تولید ۱۰۰۰۰۰ وسیله نقلیه در سه ماهه اول سال جاری – شما آنلاین هستید


قیمت بازار نوع ماشین (Tomans) Arisan Van 233،۰۰۰،۰۰۰ Samand LX 305،۰۰۰،۰۰۰ Samand EF7 352،۰۰۰،۰۰۰ Samand EF7 Dual-Surner 395،۰۰۰،۰۰۰ Samand Soren Elx 314،۰۰۰،۰۰۰ DENA (نوع ۱) Peugeot GLX 405 315،۰۰۰ SLX 405 350،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ […]