تنظیم مدیرعامل موسسه مالی صادرات ایران


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی صادرات ایران، ایمانی یکی اجتناب کرده اند مدیران مجرب نظام بانکی است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این مدیرعاملی موسسه مالی های سینا، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رئیس هیات مدیره ایران {بوده است}. نمایندگی مهر. نمایندگی آهن المبارکه رکورد شخصی را دارد.

پیش اجتناب کرده اند این حجت الله سیدی مدیرعامل موسسه مالی صادرات ایران بود.

انتهای پیام