تعیین مقدار خسارت در ۳۲ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا تحریک کردن شد


مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل اظهار داشت: راه‌های ارتباطی برخی اجتناب کرده اند روستاها برداشتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم همراه خود ارائه دهندگان‌رسانی به روستاییان در اشیا بسیاری نیازهای آنان را برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به این کدام ممکن است همراه با خسارت وارد به باغات، مزارع شاهد اتلاف بخش زیادی اجتناب کرده اند دام روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایران جهان هستیم به همین دلیل درصدد مخلوط‌بندی میزان خسارت وارده هستیم.

سیلاب

مهدی خدمتی گفت: جاری شدن سیل در روزهای فعلی سبب خسارت به ۵ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای استان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این بلای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش رگباری باران در مشگین‌شهر، خلخال، هشتجین، نیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت مشکلاتی برای اهالی شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان به وجود معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب خساراتی به قدرت زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع شده است.

وی خاص کرد: آمار از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده اجتناب کرده اند میزان خسارت خاص نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم برای ۲۷ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شهر تعیین مقدار باقی مانده خسارت را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فعلی را {در این} زمینه برطرف کنیم.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل اظهار داشت: راه‌های ارتباطی برخی اجتناب کرده اند روستاها برداشتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم همراه خود ارائه دهندگان‌رسانی به روستاییان در اشیا بسیاری نیازهای آنان را برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به این کدام ممکن است همراه با خسارت وارد به باغات، مزارع شاهد اتلاف بخش زیادی اجتناب کرده اند دام روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایران جهان هستیم به همین دلیل درصدد مخلوط‌بندی میزان خسارت وارده هستیم.