تصویب پروژه دیکوسنتر در شورای شهر اردبیل


در جلسه شورای شهر اردبیل مصوبه شرکت تعاونی برای احداث برج مسکونی دکوسنتر تصویب شد.

تصویب پروژه دیکوسنتر در شورای شهر اردبیل

به گزارش شهرخان، حبیب فتحی درباره پروژه دیکوسنتر گفت: این پروژه نباید به سرنوشت توزیع و چندین پروژه مشارکتی شکست خورده دیگر دچار شود و قراردادهای مشارکتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی باید در شورای شهر نظارت دقیقی داشته باشد. .

علیرضا غریبی گفت: بهتر است سهم شهرداری ها در پروژه های مسکونی تجاری دیکوسنتر از ۲۲ درصد افزایش یابد و قبل از اجرای پروژه ها و طرح های مصوب استانداری و سایر نهادها بهتر است شهردار اردبیل آنها را به شورا و بررسی کارشناسی و تفصیلی در کمیسیون شورا انجام شود

بهروز اسکندرپور گفت: در این بازدید که به همراه شهردار استان پنج باید به محل احداث مرکز بهداشت سید آباد کلخوران مراجعه کردیم، تاکید کرد که این پروژه با همکاری بهداشتی و درمانی نیاز است هر چه سریعتر اجرایی و به بهره برداری برسد.

جواد انصاری رئیس شورا گفت: تکمیل پل نیایش، آقا باقر و بسیج ضروری است و پل میدان بسیج در تیرماه به کارگاه تجهیز و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.