تحمیل کلینیک‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کمک خواهد کرد که شما عارضه یابی در اردبیل


معاون صنایع کودک نمایندگی شهرک‌های اقتصادی استان اردبیل، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در ترکیبی خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: هدف اجتناب کرده اند تحمیل کلینیک‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، حضور سرزنده مشاورین در واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به عارضه‌یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات آنان است کدام ممکن است خوشبختانه در لحظه شاهد برگزاری دومین انتخابات اعضای هیات امنای کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در استان اردبیل بودیم.

کسب

بهزاد مهدوی، معاون صنایع کودک نمایندگی شهرک‌های اقتصادی استان اردبیل، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در ترکیبی خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: هدف اجتناب کرده اند تحمیل کلینیک‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، حضور سرزنده مشاورین در واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به عارضه‌یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات آنان است کدام ممکن است خوشبختانه در لحظه شاهد برگزاری دومین انتخابات اعضای هیات امنای کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در استان اردبیل بودیم.

مهدوی یکپارچه داد: مطابق ساختار اجرایی پیش سوراخ بینی شده، پس اجتناب کرده اند فراخوان محدوده مشاوران کلینیک، اعضای آن پس اجتناب کرده اند حاضر مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات مورد نیاز محدوده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میان این مشاورین برگزیده شده، اعضای هیأت امنای آن همراه خود رای گیری مشاورین محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش می کنند.

معاون صنایع کودک نمایندگی شهرک‌های اقتصادی استان اردبیل همراه خود دقیق اینکه اعضای کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مجموعه‌ای اجتناب کرده اند مشاورین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان ماهر استان هستند، خاطرنشان کرد: کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استان اردبیل، برای اولین در سال ۱۳۹۸ توسط نمایندگی شهرک‌های اقتصادی تشکیل شده کدام ممکن است عملکرد این کلینیک‌ها در بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال فوق العاده حائز اهمیت {بوده است}.

وی یکپارچه داد: مشاورین کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همراه خود بازدید اجتناب کرده اند شهرک‌های اقتصادی، امتحان شده می‌کنند به همان اندازه مشکلات واحدهای تولیدی را احصاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تعمیر مشکلات آن، راهکارهای مناسبی را حاضر کنند.

مهدوی افزود: این بازدیدها در قالب کلینیک‌های سیار برگزار می‌شود کدام ممکن است کلیه قیمت‌های آن توسط نمایندگی شهرکهای اقتصادی تیز کردن می‌شود.

معاون صنایع کودک نمایندگی شهرک های اقتصادی استان اردبیل تصریح کرد: واحدهای تولیدی همراه خود برای مشاوره سامانه میز خدمت دیجیتال نمایندگی شهرک‌های اقتصادی به نشانیhttps://eservice.isipo.ir می‌توانند ضمن پرونده مشکلات واحد تولیدی شخصی، اجتناب کرده اند شرکت ها رایگان مشاور‌ه‌ای کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استان استفاده کنند.