تحقیق جدیدترین آرم می دهد کدام ممکن است داروها شیمیایی حال در پلاستیک بالقوه است همراه خود مشکلات وزنی مرتبط باشد: سلامت


اگر کنجکاو هستید شخصی تحقیق اینجاست: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c06316

این به معنای واقعی کلمه هستند عالی دانش معجزه آسای جدید نیست. تحقیق زیادی موجود است کدام ممکن است مسائل هورمونی داروها شیمیایی حال در پلاستیک را همراه خود افزایش وزن مرتبط می تنبل. به نظر می رسد مانند است اکثر افراد هیچ مفهوم ای ندارند.