تابلوهای تبلیغاتی درجه شهر در اولین جایگزین ساماندهی شود


نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اظهار داشت: باید تعلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر در زمینه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی کنار گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین جایگزین تابلوهای تبلیغاتی در درجه شهر به شکل صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراحی جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌یابی صحیح ساماندهی شود.

میرمحمد سیدهاشمی


میرمحمد سید هاشمی در مونتاژ رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: باید تعلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر در این زمینه کنار گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین جایگزین تابلوهای تبلیغاتی در درجه شهر به شکل صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراحی جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌یابی صحیح ساماندهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی آلودگی‌های بصری گرفته شود.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی به هیچ وجه جذاب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آلودگی‌های بصری جدی تر اجتناب کرده اند درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعتی است که شهرداری اجتناب کرده اند در گذشته واگذاری این تابلوها می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته است در شأن اردبیل این تابلوها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مناسبی را در این بخش شاهد باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همراه خود بیان اینکه با بیرون عقد قرارداد نمی‌توان مبلغی را اجتناب کرده اند محل واگذاری این تابلوها دریافت کرد، اظهار داشت: جای تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوال کردن است که با بیرون قرارداد مسئولان شهرداری پیش بینی دارند اجتناب کرده اند محل تابلوهای تبلیغاتی منابعی را دریافت کنند وقتی هستی که باید قرارداد در این بخش به صورت شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن تنظیم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوست حقوقی به در کنار نظارت‌های دقیق در این بخش سبک تذکر قرار گیرد.

سید هاشمی همراه خود بیان اینکه در سال‌های قبلی به دلیل برخی قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی‌ها واگذاری تابلوهای تبلیغاتی نامناسب {انجام شده} است، افزود: اگر تخلفی نیز در این بخش رخ داده باید مجموعه‌ شهرداری همراه خود مقصران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسببان برخورد کند.

وی در بخش دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: احداث زیرگذر حافظ فعالیت تابلوی سه وجهی حافظ را تحمل‌الشعاع قرار خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است واگذاری جدید این تابلو بعد اجتناب کرده اند طراحی زیرگذر حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی آن در محیطی صحیح مورد ملاحظه قرار گیرد.

سید هاشمی به اصلاح نقشه اجرایی احداث فاز سه میدان خشکبارفروشان در اردبیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: هیئت عالی سرمایه‌گذاری نسبت به قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث پارکینگ اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شهرداری را ۵۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم سرمایه‌گذار را ۴۵ سهم گفتن کرده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: امیدواریم این سرمایه گذاری‌های مشارکتی همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت دقیق به صورت جذاب اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان بهره‌برداری اجتناب کرده اند آن فراهم آید.


تابلو تبلیغات