تأخیر در مراقبت اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها در بحبوحه COVID-19 قابل دستیابی است نرخ نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را افزایش دهد: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم خوب ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت رباتیک تکمیل شد. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.