بیکاران جامعه مظلومی هستند


کاظم موسوی درباره ارتقای اشتغالزایی و حمایت از کارگران و بازنشستگان کم درآمد گفت: افراد بیکار در جامعه مظلوم قرار دارند زیرا در شرایط سخت تورمی با مشکلات جدی مواجه هستند و نباید فراموش کرد که تورم بالا حتی برای مردم نیز مشکل ایجاد می کند. کار.همراه

بیکاری جوانان

کاظم موسوی درباره ارتقای اشتغالزایی و حمایت از کارگران و بازنشستگان کم درآمد گفت: افراد بیکار در جامعه مظلوم قرار دارند زیرا در شرایط سخت تورمی با مشکلات جدی مواجه هستند و نباید فراموش کرد که تورم بالا حتی برای مردم نیز مشکل ایجاد می کند. کار.همراه

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد، ادامه داد: در عوض باید بحث افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حل شود. بازنشستگان دستی، کشوری و لشکری ​​را به دلیل تورم بالا نباید فراموش کرد. آنها با مشکلات جدی مواجه هستند و افزایش ۱۰ درصدی حقوق، تامین مخارج خانواده را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به اولویت حل مشکلات اقتصادی مردم، دولت را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم یاری می کنیم، افزود: زندگی آبرومندانه زیرا بازنشستگان امکان دریافت مزایا، پاداش، اضافه کار را ندارند. و حقوق مأموریت به جز حقوق.

موسوی با اشاره به اینکه اگرچه دولت محدودیت های مالی دارد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: فاصله درآمد و هزینه خانوار باید متناسب باشد چرا که بی توجهی به این موضوع آسیب های اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. /