بیش اجتناب کرده اند ۱۴۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.


به گزارش ایسنا، به گزارش وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت بهداشت، تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۴ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۱ نفر اکتسابی کرده اند. سومین دوز واکسن کرونا .

به این انجمن انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به ۱۴۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۹ دوز رسید.

انتهای پیام