بک لینک PBN هر دو PBN چیست؟


انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد لینک های درگاه به حداقل یک مکان یکی اجتناب کرده اند اجزا کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در {رتبه بندی} نتایج گوگل است.

PBN مخفف Network Private Network است کدام ممکن است بعدها جامعه شخصی بک لینک نامیده شد. قابل دستیابی است این پرس و جو برای شما ممکن است پیش بیاید کدام ممکن است بک لینک ها واقعا چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه ساخته می شوند. هدف مقاله ما نیز دلیل PBN است. این دلیل است، اگر دوست دارید همراه خود او شناخته شده شوید، همراه خود ما در کنار باشید.

PBN را می توان مجموعه ای اجتناب کرده اند وبلاگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب مکان هایی دانست کدام ممکن است هدف آنها آسانسور مکان بی نظیر لینک های ساخت شده است. به معنای واقعی کلمه هستند بک لینک ها یکی اجتناب کرده اند لینک های مزرعه ای هستند کدام ممکن است تعدادی از سال پیش در بازاریابی موتور جستجو راه اندازی شد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آنها تحمیل مجموعه عظیمی اجتناب کرده اند وب مکان هایی است کدام ممکن است {به یکدیگر} لینک داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل یک مکان خاص لینک می دهند. در زمان های قدیم کدام ممکن است الگوریتم های گوگل در دوران کودکی بودند، رتبه وب مکان ها به لینک هایی کدام ممکن است اکتسابی می کردند بستگی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به حدی بود کدام ممکن است گوگل فاکتوری به تماس گرفتن Page Rank را راه اندازی شد کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این صورتحساب برای محاسبه انواع درگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد لینک درگاه ها استفاده می کرد. .

تصویر 1649514505

چرا باید PBN داشته باشیم؟

عموماً وب‌مکان‌هایی کدام ممکن است سئوکار حرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقی دارند، هدف اصلی شخصی را بر لینک‌سازی خارجی به وب‌مکان شخصی گذاشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند امتحان شده می‌کنند به همان اندازه جستجو در وب‌مکان‌های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اصلی شنا کنند کدام ممکن است همراه خود ارزش فوق العاده بالایی این کار را انجام می‌دهند. با این حال چون آن است چندی پیش ارائه می دهیم گفتیم، برقراری ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ارتباط، نتایج خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن متعدد دارد کدام ممکن است هم نتایج خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خوش بینانه دارد. خواهید کرد می توانید سایتی را محدوده کنید کدام ممکن است ورزش کمتری داشته باشد هر دو ملاحظه زیادی به مکان خواهید کرد نداشته باشد. به ترتیب وب مکان رقیب تمامی کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های خواهید کرد را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این در هر جا کدام ممکن است باشید حضور آن جسورانه است. اکثر وب مکان هایی کدام ممکن است موضوعات آنها نامرتب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک خاصی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای لینک دادن به وب مکان خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش انواع لینک های خارجی به مکان خواهید کرد کار می کنند. علاوه بر این مکان های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی وجود دارند کدام ممکن است برای اکتسابی لینک اجتناب کرده اند وب مکان خواهید کرد ارزش های زیادی را اکتسابی می کنند.

توضیحات تحمیل PBN هر دو شبیه به بک لینک به رئوس مطالب زیر است:

۱- مدیریت از محسوس دارایی ها لینک بیلدینگ

۲- اجتناب کرده اند انواع های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی بیشترین استفاده را ببرید

۳- معنی آسان مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت

نتیجه

PBN تکنیک محبوب است. با این حال همراه خود کوچکترین خطایی روی مکان تاثیر عقب کشیدن می گذارد. وب مکان های زیادی هستند کدام ممکن است همراه خود عالی خطا آسان تمام بازدید کنندگان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهند. این دلیل است باید آموزش PBN را به طور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عمیق فرا بگیرید.