بودجه شهری فوری ناعادلانه


مشاور استانداری اردبیل در شورای برتر استانداری ها ذکر شد: شهرستان سرعین ۵ هزار نفر گروه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه پذیرای ۸ میلیون مسافر است با این حال ساده ۵ هزار نفر بودجه دارد.

سریع

محمود زندیل مشاور استانداری اردبیل در شورای برتر مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شورای شهر سرعین همراه خود ردیابی به تحریک کردن نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کمیت سفرهای نوروزی گفت: در سال ۱۳۸۵، شاهد افزایش کمیت سفرهای نوروزی هستیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه شهرستان سارین همراه خود وجود کل گروه ۵ هزار نفری سالانه میزبان ۸ میلیون مسافر اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است، ذکر شد: متاسفانه این گروه شناور در بودجه لحاظ نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سرعین چنین جمعیتی است. “تدریجی یعنی ۵۰۰۰ نفر. .

این عضو شورای شهر سارین در یکپارچه همراه خود ردیابی به اینکه ورود مسافران به شهر قیمت های زیادی دارد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند بودجه شهرداری صنوبر شود، یکپارچه داد: سهم شهرداری ها اجتناب کرده اند مالیات بر خوب ارزش افزوده همراه خود گروه با بیرون مالیات فکر تبدیل می شود. .

وی یکپارچه داد: تحمیل زیرساخت برای ۸ میلیون مسافر سالانه قیمت زیادی برای شهرداری دارد در حالی کدام ممکن است درآمد شهرداری برای این شهر کم است.

مشاور استانداری اردبیل در شورای برتر مناطق ذکر شد: بودجه این شهرستان نیز بر ایده گروه تدریجی صنوبر تبدیل می شود، به همین دلیل باید این پرس و جو مطرح شود کدام ممکن است این قیمت اجتناب کرده اند مکان صرفه جویی تبدیل می شود؟

زندی دل تصریح کرد: این در صورتی است کدام ممکن است سارین شهر توریستی جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آبروی ایران را محافظت تنبل، به همین دلیل باید به بودجه این شهر ملاحظه ویژه ای شود.

سریع