بودجه برای ۱۴۰۰ اتحادیه کلی; ۶ هر دو ۱۰ میلیارد تومان؟


سینا کلهر در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، در خصوص اختلاف بر بالا شهرت از محسوس فدراسیون بازی های همگانی برای سال ۱۴۰۰، ذکر شد: بر بالا بودجه فدراسیون بازی های همگانی اختلاف موجود است، این فدراسیون معتقد است کدام ممکن است بودجه مصوب برابر ۱۰ میلیارد تومان است.»

وی شکسته نشده داد: با این حال سند حاضر شده اجتناب کرده اند سوی وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمورد به فاصله در گذشته اجتناب کرده اند این وزارتخانه برابر ۶ میلیارد تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ میلیارد تومان {در این} زمینه خلأ موجود است.

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازی های همگانی وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان خاطرنشان کرد: به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ میلادی نزدیک به ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند اعتبارات فدراسیون بازی های همگانی به ۴ میلیارد دلار رسیده است کدام ممکن است همراه خود احتساب این تخصیص کمتر است. بیش از پنجاه نسبت اعتبارات محقق شد.

کلهر افزود: چه تذکر فدراسیون همگانی بازی ها مناسب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تذکر وزارت بازی، با این حال بودجه اختصاص یافته به فدراسیون بازی های همگانی همراه خود بیننده ۸۰ میلیون تماشاگر فوق العاده ناچیز است، چه اقدام موثری می توانید برای آن انجام دهید. بازی همگانی همراه خود ۱۰ میلیارد تومان؟

وی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه در پایان تذکر وزارت بازی هر دو تذکر فدراسیون بازی های همگانی اجرایی تبدیل می شود؟ دلیل دادن: سند وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان عالی سند قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی همگانی وزارت بازی شکسته نشده داد: شخصاً دوستان ما در زمان امضای تفاهم نامه هر دو تفاهم نامه همراه خود وزارت بازی باید به در نظر گرفته شده شبیه به ۱۰ میلیارد تومان می بودند با این حال ۶ میلیارد امضا کردند. تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با آن شماره پرونده را نوشته است.» می دانیم کدام ممکن است این اقدام گمشده وجاهت قانونی است.

شایان اشاره کردن است افشین ملایی رئیس فدراسیون بازی های همگانی اخیرا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، در خصوص فینال بودجه این اتحادیه ذکر شد: بودجه سال ۱۴۰۰ فدراسیون حدود ۱۵ به همان اندازه ۲۰ میلیارد تومان {بوده است} با این حال اواخر سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ میلیارد تومان اکتسابی کردیم کدام ممکن است ورزش اتحادیه را فوق العاده دردسرساز کرد.

مولایی در دلیل تکمیلی خاطرنشان کرد: در وسط در گذشته معاونت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازی های همگانی در وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان قرار بود ۱۰ میلیارد تومان به فدراسیون بازی های همگانی اختصاص دهد با این حال پس اجتناب کرده اند معاون سابق وزارت بازی. در سمت چپ این شهرت به شش میلیارد تومان کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نیز هماهنگی {انجام شده} را ۱۰ میلیارد تومان تایید کرد.

وی افزود: در شبیه به زمان مجمع نمایندگان مبلغ ۵ به همان اندازه ۱۰ میلیارد تومان را برای تیز کردن به فدراسیون بازی های همگانی تصویب کرد کدام ممکن است به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ محقق نشد.

انتهای پیام