بهره‌برداری بسته شدن اجتناب کرده اند ۵۰ کیلومتر آزادراه در استان


مورد پسند حیدری، مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل اجتناب کرده اند بهره‌برداری بسته شدن اجتناب کرده اند ۵۰ کیلومتر آزادراه در استان اردبیل خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ۵۰ کیلومتر کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان اکنون اجتناب کرده اند آن استفاده می‌کنند.

وی همراه خود خاص اینکه مقرر شده همراه خود حضور وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اول رئیس جمهور این آزادراه‌ها به بهره‌برداری برسد، عنوان کرد: به همان اندازه نوک این هفته زمان این سیستم افتتاح اجتناب کرده اند چالش مذکور گفتن خواهد بود.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ کیلومتر اجتناب کرده اند این آزادراه‌ها پیش اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند جمله محور رضی به گرمی را بازگشایی کردیم،‌ محور اردبیل به مشگین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل به سرچم نیز اواخر فروردین زیر بازدید کنندگان سر خورد.

حیدری همراه خود ردیابی به الگو چالش درگاه گرمی به همان اندازه پارس‌آباد اظهار داشت: این محور کنار هم قرار دادن است با این حال دارای نواقصاتی بود کدام ممکن است در جاری تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال می‌دهیم به همان اندازه نوک هفته پایان دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر بازدید کنندگان برود.

وی قطعا ارزش آن را دارد تقریبی ۵۰ کیلومتر آزادراه کنار هم قرار دادن بهره‌برداری را بیش اجتناب کرده اند ۷۵۰ میلیارد تومان خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: قریب به ۳۰۰ کیلومتر آزادراه تولید دیگری نیز توسط دست احداث است.