بلعیدن مرغ در خلخال به بیش اجتناب کرده اند ۱۴ تن رسید


سرپرست راهنمایی خلخال ذکر شد: بلعیدن طیور در ایام نوروز در خلخال بیش اجتناب کرده اند ۱۴ تن {بوده است}.

جوجه


سید جواد یحیی زاده ذکر شد: افزایش بلعیدن مرغ در سفر نوروزی انگیزه ضعیف آن دسترس در بازار این شهرستان بود کدام ممکن است سریع ضرر برطرف تبدیل می شود.

سرپرست راهنمایی خلخال ذکر شد: در روزهای روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به این شهرستان، معمولی بلعیدن گوشت مرغ همراه خود آغاز سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آن هفت تن در روز بود. به بیش اجتناب کرده اند ۱۴ تن رسید.

وی یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به تعطیلی کشتارگاه طیور اردبیل در روز قبل از امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق {انجام شده} اجتناب کرده اند روز شنبه، گوشت مرغ خوب و دنج بیش اجتناب کرده اند معمولی بلعیدن روزهای روال تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر ضعیف مرغ دسترس در بازار {خواهد بود}. رفع کرد.”

سرپرست راهنمایی خلخال ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ ستاد ساماندهی بازار مقرر شد علاوه بر این بلعیدن روال شهرستان، گوشت مرغ نیز تهیه شود، با این حال تعطیلی کشتارگاه طیور اردبیل مانع اجتناب کرده اند تهیه مرغ برای بلعیدن شد. . بلعیدن روزانه


غذای مرغ پلو