بستری شدن ۸۰ نفر تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در اردبیل


رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی درمانی اردبیل ادعا کرد: توسعه نزولی بیماری های عروق کرونر روده ها در استانداری اردبیل متوقف شده است به منظور که طی ۲۴ ساعت قبلی سیگنال های بستری همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری روزانه مبتلایان کووید {در این} استان مرتفع است.

ویروس کرونا

علی محمدیان آردی روز شنبه افزود: همراه خود توقف توسعه نزولی بیماری عروق کرونر روده ها در استان اردبیل، انواع بستری‌های همزمان مبتلایان کدام ممکن است در هفته‌های جدیدترین به ۵۰ مورد رسیده بود، عالی شبه به ۸۰ مورد افزایش کشف شد.

به آگاه وی، انواع مبتلایان عروق کرونر روده ها در استان اردبیل کدام ممکن است به ۵ نفر کاهش کشف شد، طی ۲۴ ساعت قبلی به ۱۳ نفر افزایش کشف شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی درمانی اردبیل همراه خود ردیابی به فوت عالی فرد مبتلا بیمارستانی در امکانات درمانی این استان در شب قبلی، مجموع جان باختگان ۶ موج شیوع کرونا در استانداری اردبیل در ۲۵ سال قبلی را ادعا کرد. ماه به همان اندازه ۲۷۹۵ نفر.

وی اجتناب کرده اند بستری شدن ۲۶ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها طی ۲۴ ساعت قبلی در بخش مراقبت های ویژه امکانات درمانی این استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در ۲۴ ساعت قبلی ۸ فرد مبتلا بستری در امکانات درمانی این استانداری شدند. پس اجتناب کرده اند درمانی نسبی ترخیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با در منزل یکپارچه کشف شد.

دکتر محمدی‌انداردی اظهار داشت: در جاری حاضر شهرهای اردبیل، نیر، خلخال، سارین، نامن، اصلاندوز، گرمی، بلسفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های مشگانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس‌آباد در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار دارند.