بزرگراه اینگوت به از قلعه ییل سوئی ایجاد می تواند


روز قبل از این فرماندار انگوت به در کنار سرپرست محل کار فنی اداره کل میراث زیبایی شناختی استانداری، رئیس اداره میراث زیبایی شناختی استان کرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار انگوت اجتناب کرده اند مسیر پیشنهادی بازدید کردند. .

جاده رنگین کمان

همراه خود حاضر گردشگری فراوان، فرماندار انگوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت خوب میلیارد تومانی میراث زیبایی شناختی، بزرگراه ورود انگوت به از قلعه ییل سویی اطمینان حاصل شود که تحمیل شرایط صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مسافران اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص آن توسط اداره کل میراث زیبایی شناختی گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان اردبیل.

قلعه ییل سوی آنگوت

تا حد زیادی درک کردن: