برق ۴۲ دفتر به دلیل افزایش مصرف قطع شد


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: با توجه به افزایش مصرف برق ادارات استان در مرحله اول اخطار داده شد و در مرحله بعد برق ۴۲ دفتر پرمصرف قطع شد.

برج برق

حسین الدیحی اظهار داشت: برنامه ریزی برای مدیریت مصرف برق و تحقق اهداف مورد نظر در اولویت قرار دارد و با توجه به افزایش مصرف برق ادارات استانی در مرحله اول و در مرحله بعد تذکراتی داده شده است. مرحله ۴۲ برق پرمصرف اداری قطع شده است و با اخذ تعهد سعی در کاهش مصرف برق اداری و رساندن آن به کمترین میزان خود داریم.

وی خاطرنشان کرد: نظارت و پایش دقیق مصرف برق اداری و کاهش مصرف در مجتمع ما را به شناسایی دفاتر پرمصرف وادار کرده است و از آنجایی که سقف مصرف برق اداری کمتر از ۵ مگاوات تعریف شده است، در تلاش هستیم تا Adjust ساعت مصرف اداری را تغییر دهیم. و به اهداف خود در این زمینه دست یابیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: نظارت و پایش روزانه ادارات پرمصرف از ۲۴ خرداد آغاز شده است و در صورت عدم انجام تعهدات محوله، تعطیلی دائمی اعمال می شود که به این منظور نصب کنتور هوشمند در برق آنها انجام می شود. دفاتر مصرف رصد خواهند شد و در تلاش هستند تا مصرف برق ادارات را در نظر بگیریم و مصرف در محدوده متوسط ​​مصرف باشد.