بررسی ارتباط آپنه خواب در دوران باردار بودن را همراه خود افزایش خطر ابتلا به سندرم متابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} مرتبط می تدریجی


بررسی ارتباط آپنه خواب در دوران باردار بودن را همراه خود افزایش خطر ابتلا به سندرم متابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} مرتبط می تدریجی | NHLBI، مؤسسه سراسری بهداشت


جابجایی به محتوای بی نظیر