برخورد با مسئولانی که ناتوان هستند و به مشکلات مردم اهمیت نمی دهند باید جدی باشد


رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: نمی توان در برخورد با مسئولانی که کار نمی کنند و حل مشکلات مردم را نادیده می گیرند، سهل انگاری کرد، بلکه بهتر است با مسئولان سهل انگار برخورد جدی شود.

ابراهیم صفری

ابراهیم صفری رئیس شورای اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: مردم شهرهای مختلف در شرایط فعلی برای تامین نان مشکل دارند و مجبورند ساعت ها در صف نان بمانند.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل افزود: با توجه به فصل گردشگری و حضور مسافران در اردبیل و سایر شهرها، پخت نان در خبازی ها باید به صورت مستمر انجام شود اما در کمال تعجب پخت نان در زمان محدودی انجام می شود و این در به خودی خود دامنه مشکل را افزایش می دهد.در تهیه نان اضافه می شود.

وی تاکید کرد: مردم ما آنقدر راضی و صبور هستند که در بیان شفاف مشکلات خود واقعیت را می پذیرند اما در ماه های اخیر با توجه به شرایط سخت تهیه نان، انتظار می رود مسئولان وارد عمل شوند. شفاف در مورد این موضوع و ارائه روشنگری.make

صفری بیان کرد: نمی توان در برخورد با مسئولانی که کار نمی کنند و حل مشکلات مردم را نادیده می گیرند، سهل انگاری کرد، بلکه بهتر است با مسئولان سهل انگار برخورد جدی کرد.